Usługi korporacyjne

W okresie swojego istnienia każda spółka powinna przestrzegać szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

Przepisy prawne wymagają w szczególności regularnego przeprowadzania walnych zgromadzeń.

Jakiekolwiek zmiany dotyczące spółki – na przykład zmiana nazwy, siedziby, przedstawicieli, wspólników, wysokości kapitału zakładowego, sposobu reprezentowania spółki – to trudne pod względem administracyjnym procedury, wymagające realizacji walnego zgromadzenia i wpisu do odpowiednich rejestrów.

Nieprzestrzeganie formalności może prowadzić do unieważnienia decyzji, odmowy dokonania wpisu do rejestru i konieczności powtórzenia całego procesu.

Jeśli spółka zakończy swoją działalność gospodarczą, należy ją zlikwidować. W przeciwnym wypadku powinna ona nadal wywiązywać się z takich zobowiązań jak prowadzenie rachunkowości czy składanie zeznań podatkowych itp.

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne usługi asystenckie oraz pośrednictwo w świadczeniu usług wykwalifikowanych doradców (prawników, notariuszy) w szczególności w następujących obszarach:

  • Zmiany dotyczące spółki – nazwy, siedziby, przedstawicieli, wspólników, wysokości kapitału zakładowego itd.
  • Organizacja walnych zgromadzeń
  • Aktualizacja wpisów do rejestrów – rejestr handlowy, rejestr przedsiębiorców
  • Likwidacja spółki

Jestem zainteresowany